Afdrukken

Wijzigen van partneralimentatie 

De wet geeft twee gronden aan de rechter om partneralimentatie te wijzigen:

  1. De omstandigheden van één of beide ex-partners zijn gewijzigd, waardoor het alimentatiebedrag niet meer in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven. 
  2. Partijen zijn de hoogte van de alimentatie met een grove miskenning van de wettelijke maatstaven overeengekomen of de rechter heeft bij eerdere vaststelling van de alimentatie uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

Ad. 1 Wijziging van omstandigheden

Bij een wijziging van omstandigheden kan een door de rechter vastgestelde alimentatie in een latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken alsook de alimentatie die in onderling overleg tussen partijen is overeengekomen en in een schriftelijke overeenkomst (echtscheidingsconvenant) is vastgelegd.

Bij een wijziging van omstandigheden kan gedacht worden aan een wijziging in de financiële situatie of een wijziging in de persoonlijke situatie.

Degene die de alimentatie betaalt, kan meer of minder inkomen dan voorheen verdienen, werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt en redelijkerwijs niet meer in staat zijn het oude inkomen te verdienen.
Of de alimentatieplichtige is gaan samenwonen, waardoor hij zijn woonlasten kan delen met zijn partner en daardoor meer alimentatie zou kunnen betalen.

Wanneer de alimentatiebetaler een kind krijgt, heeft de voldoening van de kosten van dat kind voldoening voorrang boven de voldoening van partneralimentatie en daalt zijn draagkracht voor partneralimentatie.  

Aan de zijde van degene die partneralimentatie ontvangt kan uiteraard ook worden gedacht aan een verbetering dan wel verslechtering van inkomen als gevolg van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid  e.d. Wellicht is het inkomen gestegen, waardoor er geen of minder behoefte bestaat aan een (aanvullende bijdrage in de vorm van partneralimentatie.

Ad. 2 grove miskenning wettelijke maatstaven / onjuiste onvolledige gegevens

Grove miskenning bij aangaan van onderliggende afspraken (convenant):

Een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan behalve op grond van gewijzigde omstandigheden óók worden ingetrokken of gewijzigd, wanneer zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.
‘Grove miskenning’ veronderstelt dat er evidente wanverhouding moet bestaan tussen het overeengekomen bedrag en het bedrag dat uit een berekening volgens de wettelijke maatstaven volgt.  

Een bij overeenkomst vastgestelde partneralimentatie kan niet wegens grove miskenning van de wettelijke maatstaven worden gewijzigd, indien partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. 

Onjuist en/of onvolledige gegevens bij rechterlijke uitspraak

Een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud kan ook worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

De reikwijdte van deze bepaling is ruim. Ieder gegeven waarvan achteraf aannemelijk wordt gemaakt dat het bij de rechterlijke uitspraak waarvan wijziging wordt verzocht een rol had behoren te spelen, maar niet heeft gespeeld of waarvan achteraf aannemelijk wordt gemaakt dat het niet om het juiste gegeven ging, terwijl het juiste of ontbrekende gegeven tot een andere vaststelling van de onderhoudsuitkering op grond van draagkracht of behoefte had geleid, geldt als een onjuist gegeven.

Wijziging bij overeenkomst of bij gerechtelijke uitspraak

Het is uiteraard mogelijk om als ex-partners een overeenkomst aan te gaan over de wijziging van de alimentatie. Het is echter raadzaam die afspraken ook in uitspraak van de rechter vast te leggen, helemaal wanneer de eerste alimentatie ook in een uitspraak vastlag. Daarmee kan worden voorkomen dat de oude uitspraak van de rechter ten uitvoer wordt gelegd (op basis van die uitspraak wordt  Uiteraard kunt u eerst een alimentatieberekening door ons kantoor laten maken. De kosten hiervan bedragen € 349,00 all in.

Klik hier voor meer informatie en/of het aanvragen van een alimentatieberekening. Aan de hand daarvan kunt u zelf beslissen of u vervolgstappen wilt nemen. 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl