Hof Den Haag 8 april 2015

In deze zaak waren ouders het er over eens dat de behoefte van de kinderen bepaald dient te worden conform tremarapport 2015, dus: van het bedrag dat uit de tabel kosten kinderen blijkt, dient het volledige kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) te worden afgetrokken. Hierover hoefde het Hof dus niet te beslissen (zie over deze discussie: Alleenstaande ouderkop kindgebonden budget en kinderalimentatie).

In dit geval resteerde een bedrag van € 61,-- als eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind. 

De zorgkorting bij het bepalen van de bijdrage van vader in de kosten van het kind berekent het gerechtshof conform tremarapport, in dit geval (co-ouderschap) een zorgkorting van 35% van € 61,-- is  € 21,-- per maand. 

Met andere woorden: trema volgend zou de man voor zijn kind bij co-ouderschap € 21,-- per maand aan verblijfskosten kwijt zijn....

Het gerechtshof berekent de kinderalimentatie (rekening houdend met geen draagkracht aan de zijde van moeder) voor vader op € 40,-- per maand.

Dan komt het gerechtshof toe aan het bepalen van de draagkracht van de man voor partneralimentatie. Het hof overweegt in rechtsoverweging 26: 

"De advocaat van de man heeft ter terechtzitting verklaard dat de man in zijn draagkrachtberekening ter bepaling van zijn draagkrachtloos inkomen de co-ouderschapsnorm heeft toegepast omdat hij meer kosten voor de minderjarige heeft dan op grond van de zorgkorting in aanmerking worden genomen. Het hof acht dit redelijk en zal de man daarin volgen. Het hof gaat daarbij evenals de man uit van een draagkrachtpercentage van 52,5%."

Het gerechtshof Den Haag wijkt hiermee dus af van het tremarapport! Conform tremarapport had bij het bepalen van de draagkracht voor partneralimentatie uitsluitend rekening mogen worden gehouden met € 40,-- per maand aan kinderalimentatie en € 21,-- per maand aan verblijfskosten van de kinderen.

Dat vond het gerechtshof Den Haag niet redelijk en volgde de gedachtegang van de advocaat van de man en paste een draagkrachtpercentage van 52,5% toe in plaats van 60%. Veel feitelijk voordeel heeft de man daar in dit geval niet van: hij had volgens het Hof toch al geen ruimte om partneralimentatie te voldoen. 

In elk geval: het gerechtshof Den Haag onderkent dat de wijze waarop de zorgkorting volgens trema wordt berekent in de praktijk onredelijke kan uitpakken en dan een andere benadering behoeft. 

Wij wezen u overigens al in ons artikel Overwegingen naar aanleiding van Wetsvoorstel hervorming kindregelingen en gevolgen voor kinderalimentatie op deze bijzondere uitwerking van het systeem.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl