Afdrukken

Ondertoezichtstelling - Uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming is de instantie die de kinderrechter kan verzoeken om een ots uit te spreken. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij dus Bureau Jeugdzorg (BJZ) opdracht om de ots uit te voeren, waarvoor BJZ vervolgens een gezinsvoogd aanwijst.

De Raad voor de Kinderbescherming kan tegelijk ook om uithuisplaatsing van een kind aan de rechter verzoeken. Tijdens de ots kan BJZ aan de rechter om uithuisplaatsing van een kind vragen.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. een rechter kan een ondertoezichtstelling uitspreken wanneer er in een gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, terwijl vrijwillige hulpverlening niet werkt. 

De Raad voor de Kinderbescherming is de instantie die de kinderrechter kan verzoeken om een OTS uit te spreken. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij dus Bureau Jeugdzorg opdracht om de OTS uit te voeren, waarvoor Bureau Jeugdzorg vervolgens een gezinsvoogd aan. 

Die gezinsvoogd is vervolgens samen met de ouder verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het onder toezicht gestelde kind. Belangrijke beslissingen over uw kind worden eerst met de gezinsvoogd besproken. De ouder mag dat niet zelf beslissen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar een andere school.
De gezinsvoogd zal een plan opstellen hoe de situatie voor het kind te verbeteren.

De kinderrechter bepaalt de duur van de OTS.
Een ondertoezichtstelling duurt altijd maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de OTS wel steeds met 1 jaar verlengen tot het kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing (UHP)

In de meeste gevallen blijft een kind tijdens de OTS gewoon thuis wonen.
De Raad voor de Kinderbescherming kan bij het eerste verzoek om OTS echter ook verzoeken om uithuisplaatsing van het kind.
Verder kan, als een kind reeds onder toezicht staat, Bureau Jeugdzorg de kinderrechter om toestemming vragen om het kind uit huis te plaatsen. Dat kan zijn in een pleeggezin of bij een instelling.

In principe heeft u gewoon recht op contact (omgang) met uw kind.
Bureau Jeugdzorg kan onder bepaalde voorwaarden dat contact beperken of stoppen. U kunt daartegen ageren, doch er gelden hele korte termijnen: slechts twee weken! 

Spoed uithuisplaatsing

In spoed situaties kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter vragen om een voorlopige ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De kinderrechter kan dan met spoed, zonder dat de ouder eerst op het verzoek is gehoord, een voorlopige OTS en UHP uitspreken. Dat betekent dat er plotsklaps bij u een groep personen op de stoep kunnen staan, die uw kind of uw kinderen komen ophalen.De kinderrechter zal u nog wel uitnodigen voor een zitting, zodat u uw verhaal kunt doen. De kinderrechter zal nog dienen te beslissen over de vraag  of de OTS en UHP definitief (voor maximaal een jaar) wordt uitgesproken.

Moene Vukovic Advocaten-Mediators staat u graag bij!

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl