Afdrukken

Bureau Jeugdzorg en AMK = OUD

RECHT TOT 31 DECEMBER 2014

Met ingang van 1 januari 2015 bestaan Bureau Jeugdzorg en het AMK niet meer. 

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten als gevolg van de Jeugdwet en de Wmo, een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) georganiseerd. De naam van dit Advies- en Meldpunt is Veilig Thuis.   

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland heet per 1 januari 2015 Jeugdbescherming west. 

Recht tot 1 januari 2015

Als u zich zorgen maakt over een kind, kunt u terecht bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in uw omgeving. Zowel ouders als kinderen kunnen dat doen, maar ook andere mensen uit de omgeving van het kind kunnen daar melden dat er (waarschijnlijk) problemen zijn. Bijvoorbeeld de buren, familie, huisarts of leraar.
Het kan dus ook zijn dat een ander een melding doet over uw gezin bij BJZ of het AMK.

Bureau Jeugdzorg 

Bij Bureau Jeugdzorg kan een melding gedaan worden wanneer iemand zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, maar ook wanneer iemand vragen heeft daarover of daarover advies wilt. In Den Haag kan iemand daarvoor terecht bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Bureau Jeugdzorg heeft een aantal taken:

  • BJZ helpt ouders bij het opvoeden en  kinderen en jongeren tot 18 jaar bij het opgroeien.
  • BJZ verwijst door naar andere zorgverleners (indicatiebesluiten).
  • BJZ voert kinderbeschermingsmaatregelen uit (ots).
  • BJZ begeleidt kinderen en jongeren die met de politie en justitie in aanraking zijn gekomen (jeugdreclassering valt onder BJZ).

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kan men terecht wanneer er vermoedens of signalen van kindermishandeling zijn. Ook met vragen of verzoeken om advies hierover kunt u bij het AMK terecht. Het
AMK is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. 

Wanneer het AMK besluit onderzoek te doen, gaat het AMK na na of het kind inderdaad verwaarloosd, mishandeld of misbruikt wordt. Het AMK gaat in gesprek met het kind, de ouders en met mensen in de omgeving van het kind. Er wordt overlegd met de huisarts (het consultatiebureau), de school en met andere beroepskrachten die contact hebben met het gezin. Beroepskrachten hebben het recht om - zonodig zonder toestemming van hun patiënt of cliënt - informatie aan het AMK te verstrekken, ook wanneer zij een beroepsgeheim hebben. Op grond van deze informatie vormt het AMK zich een oordeel over de situatie en neemt een besluit over het vervolgtraject dat ingezet moet worden.

Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Hulpverlening: het overdragen van het gezin naar een of meerdere vormen van hulpverlening of behandeling.
  • Bescherming: het overdragen van het gezin aan de Raad voor de Kinderbescherming om aan de kinderrechter een verzoek voor te leggen voor het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel.
  • Strafrechtelijke vervolging: het doen van aangifte bij de politie indien de veiligheid van het kind of de ernst van de gemelde feiten daar aanleiding toe geeft.

Van Bureau Jeugdzorg of AMK naar de Raad

Als BJZ of het AMK  dat nodig vinden, kunnen ze de zaak overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat doen ze alleen wanneer het kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en wanneer het nodig lijkt dat hulp verplicht wordt gesteld.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl