Afdrukken

Kinderalimentatie

Vanaf 1 april 2013 geldt een nieuwe methodiek voor het bepalen van kinderalimentatie. Deze methode gaat uit van vijf stappen:                                                                 

1: Bereken het netto besteedbaar inkomen voor scheiding en daarna
2: Bereken de behoefte van de kinderen 
3: Bereken de draagkracht van ieder der partijen
4: Zorgkorting
5: Aanvaardbaarheidstoets 

Stap 1: Bereken het netto besteedbaar inkomen voor scheiding/uit elkaar gaan en daarna

Wanneer beide ouders voor scheiding werkten, bestaat het netto besteedbaar inkomen voor scheiding uit het netto inkomen van beide ouders bij elkaar opgeteld. Dat netto inkomen moet berekend worden op basis van salarisspecificaties en/of de jaaropgaaf. Bij het bepalen van het netto besteedbaar inkomen wordt geen rekening gehouden met fiscale aspecten van een eigen woning, een leaseauto etc.

Wanneer er kindgebonden budget tijdens huwelijk/samenleving werd ontvangen moet dat worden opgeteld. 

Het netto besteedbaar inkomen per ouder na scheiding dient tevens te worden berekend. 

Bij het bepalen van het netto besteedbaar inkomen per ouder na scheiding dient rekening te worden gehouden met de extra heffingskortingen die de verzorgende ouder ontvangt en met het kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) dat zal worden ontvangen.

Stap  2: Bereken de behoefte van de kinderen 

van het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens huwelijk/samenleving werd een deel gebruikt om de kosten van de kinderen te dekken. Dat wordt het eigen aandeel genoemd. Dat eigen aandeel wordt bepaald aan de hand van een tabel: de NIBUD-tabel. 

Van dat eigen aandeel moet vervolgens het kindgebonden budget, dat de ouder bij wie het kind staat ingeschreven ontvangt na echtscheiding, te worden afgetrokken. Wat overblijft is, is de behoefte van de kinderen. De vraag is dan vervolgens in welke verhouding ieder van de ouders dient bij te dragen.

Stap 3: Bereken de draagkracht van ieder der partijen

Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen na scheiding (berekend in stap 1) kan van ieder der partijen vastgesteld worden wat hun draagkracht is.

Dit gebeurt aan de hand van de draagkrachttabel.

Als de alimentatiebetaler fiscaal voordeel geniet wegens betaalde kinderalimentatie dan wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige (dus degene die de alimentatie betaalt) verhoogd met dat fiscale voordeel. Dit fiscale voordeel vervalt per 1 januari 2015!

Een alimentatieplichtige kan in 2014 aanspraak maken op dit voordeel indien zijn bijdrage (in geld of in natura) het minimumbedrag van € 136,- per maand overschrijdt.

Draagkracht van de ouders samen is lager dan de behoefte 
Wanneer de draagkracht van de ouders samen minder is dan de behoefte van de kinderen, dan moeten beide ouders in beginsel tot de grens van hun draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. 

Draagkracht van de ouders samen is hoger dan de behoefte
Als de ouders samen voldoende draagkracht hebben om volledig te voorzien in de kosten van de kinderen te voorzien, dan dient een draagkrachtvergelijking gemaakt te worden: berekend dient te worden wat ieder van de ouders op basis daarvan behoort bij te dragen.

De formule voor de draagkrachtvergelijking luidt aldus:  De eigen draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder gedeeld door de totale draagkracht van beide ouders en dat maal de behoefte.

Op basis van die formule kan berekend worden wat ieder der ouders dient bij te dragen.

Let wel noodzakelijke kosten, zoals aflossing op huwelijkse schulden, kunnen van invloed zij op de draagkracht!

Stap 4:  Zorgkorting

Vervolgens dient bepaald te worden of er recht bestaat op een zorgkorting. De niet-verzorgende ouder heeft immers meestal een omgangsregeling met de kinderen.

Afhankelijk van de frequentie van die omgangsregeling draagt de niet-verzorgende ouder als het ware in natura bij in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen op het moment dat zij bij degene zijn. De hoogte van het percentage van de zorgkorting wordt vastgesteld aan de hand van de feitelijke zorg die de alimentatieplichtige voor zijn/haar rekening neemt en ligt tussen de 15 (gemiddeld 1 dag per week) tot 35 % (gemiddeld 3 dagen per week). 

Wanneer de draagkracht van de ouders is bepaald na het opstellen van een draagkrachtvergelijking dan wordt steeds volledig rekening gehouden met de zorgkorting. Is er een tekort aan draagkracht dan dient steeds bekeken worden of een deel van de zorgkorting verzilverd kan worden.

Voorbeeld 1: voldoende draagkracht om kosten kind te dekken

Stel: berekend wordt dat de behoefte van het kind € 400,-- is.
Pieter kan volgens de draagkrachttabel € 300,-- bijdragen en Sarah € 250,--.

Op basis van de draagkrachtvergelijking dient Pieter bij te dragen € 218,18 en Sarah € 181,82.

Pieter heeft aanspraak op een zorgkorting van 15%, dus op € 60,-- (15% van de behoefte van het kind).

Pieter behoeft dan nog bij te dragen aan Sarah € 158,18 per maand. 

Voorbeeld 2: onvoldoende draagkracht om kosten kind te dekken

Wanneer de gezamenlijke draagkracht onvoldoende is om de behoefte van het kind te dekken, dan kan de zorgkorting niet of slechts deels verdisconteerd worden.

Stel: de behoefte van het kind is € 400,--.
Pieter kan volgens de draagkrachttabel € 250 bijdragen en Sarah € 110, samen dus € 360,--,
Dat is € 40,-- minder dan de behoefte van het kind.

Dat tekort van € 40,-- dient over de ouders bij helfte te worden verdeeld, dus € 20,-- voor Sarah en € 20,-- voor Pieter.  

De zorgkorting van 15% voor Pieter bedraagt nog steeds € 60,--. 
De bijdrage van Pieter aan Sarah bedraagt dan: € 250 – (€ 60 - € 20) = € 210.

Stap 5: Aanvaardbaarheidstoets

Als de alimentatieplichtige het niet eens is met de uitkomst die volgt uit stappen 1 tot en met 4, dan zal hij/zij een beroep moeten doen op de aanvaardbaarheidstoets. Goed gemotiveerd zal moeten worden aangegeven dat het berekende alimentatiebedrag in strijd is met de wettelijke maatstaven, omdat de feitelijke draagkracht van de alimentatieplichtige de berekende bijdrage niet toelaat.  Om dit goed te kunnen motiveren moet dus volledig inzicht gegeven worden in de financiële positie van de alimentatieplichtige. Voorgerekend dient te worden waarom de berekende bijdrage niet betaald kan worden. Voor zich spreekt dat de rechtspraak op het gebied van inkomen, hoe om te gaan met schulden, eventuele fictieve draagkracht hier een rol speelt.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl