Afdrukken

Gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek?

Een echtscheiding kan in Nederland alleen door de rechter worden uitgesproken: de weg naar de rechter is dus niet uit te sluiten. Er zijn wel twee verschillende manieren waarop de rechter om echtscheiding gevraagd kan worden:

  • op gemeenschappelijk verzoek of 
  • op eenzijdig verzoek (dus door een van de echtgenoten). 

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Wanneer partijen er in slagen om alle gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg te regelen - bijvoorbeeld met behulp van mediation of in overleg tussen advocaten- dan is het het meest praktisch om een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen.

Aan de rechtbank wordt dan verzocht om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken (neergelegd in een echtscheidingsconvenant en, wanneer van toepassing, een ouderschapsplan) in de uitspraak op te nemen.

Voordeel van een gemeenschappelijk verzoek is dat de procedure relatief snel is (de rechtbank Den Haag doet gemiddeld binnen drie of vier weken uitspraak) en dat er geen mondelinge behandeling bij de rechtbank plaatsvindt.

Wanneer er kinderen zijn van 12 jaar of ouder dan worden deze wel opgeroepen om met de rechter te spreken. (Kinderen ouder dan 12 jaar worden altijd in de gelegenheid gesteld om hun mening aan de rechtbank kenbaar te maken over de afspraken over het ouderlijk gezag, de zorgregeling (omgang) en de informatie- en consultatieregeling. De rechtbank benadert uw kind hiervoor zelf per brief. De kinderen worden uitgenodigd om op een bepaald moment met de kinderrechter te spreken of om een formulier in te vullen en terug te sturen). 

Echtscheidingsprocedure: eenzijdig verzoek (op tegenspraak)

Ook is het mogelijk dat één van de partijen een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank. Dat verzoekschrift zal op grond van de wet door de deurwaarder aan de andere echtgenoot moeten worden betekend. In dat betekeningsexploit van de deurwaarder staat vermeld binnen welke termijn die echtgenoot via een advocaat een verweerschrift bij de rechtbank kan indienen.

Die echtgenoot kan binnen die termijn een verweerschrift door een advocaat bij de rechtbank indienen of daarvoor een uitstel van vier weken vragen. Zonder toestemming van de verzoekende partij (de echtgenoot die het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend) zal geen verder uitstel worden verleend.

In het verweerschrift kunnen zelfstandige verzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld een verzoek om alimentatie, om voortgezet gebruik van de woning na echtscheiding. De rechtbank zal de verzoekende partij dan nog in de gelegenheid stellen om een verweerschrift in te dienen op die zelfstandige verzoeken. Daarvoor wordt een termijn van vier weken gegeven, terwijl nog één maal uitstel voor de duur van vier weken kan worden gevraagd.

Na deze schriftelijke rondes zal de rechtbank (standaard) een aanbod tot mediation doen.
Wanneer dit aanbod niet door beide partijen wordt aanvaard, zal de rechtbank een datum bepalen waarop de zaak op een zitting wordt behandeld.  Tot tien dagen voor die mondelinge behandeling mogen er nog nieuwe (bewijs)stukken bij de rechtbank worden ingediend. Uiteraard moet een kopie aan de (advocaat van de) andere echtgenoot dienen te worden verzonden.
Beide echtgenoten zijn op die zitting samen met hun advocaten aanwezig.
Aan het eind van de mondelinge behandeling geeft de rechter hoe de procedure zal worden voorgezet. 

Wanneer er kinderen zijn van 12 jaar of ouder dan worden deze ook opgeroepen om met de rechter te spreken. Vaak vindt dat plaats op dezelfde dag als de zitting van de ouders.

Als er een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend en de andere echtgenoot ervoor kiest om geen verweerschrift in te dienen, kan de rechtbank de echtscheiding uitspreken zonder dat er een mondelinge behandeling plaatsvindt.  Zijn er kinderen van 12 jaar of ouder, dan zullen deze wel door de rechtbank worden opgeroepen.

Wanneer partijen er niet in slagen om voorlopige afspraken te maken over hoe het gaat tot aan de echtscheiding, dan kan aan de rechtbank worden gevraagd zogenaamde voorlopige voorzieningen te treffen. Klik hier voor meer informatie over voorlopige voorzieningen.

Met alleen de uitspraak van de rechter bent u nog niet gescheiden

Tegen de uitspraak van de rechtbank, of die nu in een procedure op tegenspraak of naar aanleiding van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is gegeven, staat de mogelijkheid van hoger beroep open. De termijn van hoger beroep is drie maanden.

Wanneer beide partijen het eens zijn met de uitspraak van de rechter (of in ieder geval met de uitgesproken echtscheiding) is het mogelijk door ondertekening van een zogenaamde akte van berusting afstand te doen van het recht op hoger beroep tegen de uitspraak of alleen tegen de uitgesproken echtscheiding. Wanneer beide partijen zo een akte van berusting ondertekenen kan de uitspraak van de rechter worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar u bent getrouwd. De dag dat die inschrijving gebeurt, is de officiële dag van scheiding.

Wanneer niet beide partijen een akte van berusting (willen) ondertekenen, dient de termijn van hoger beroep van drie maanden te worden afgewacht alvorens actie kan worden ondernomen om tot inschrijving van de uitspraak bij de gemeente waar u bent gehuwd te komen.

 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl