Afdrukken

Voorlopige voorzieningen

Voor de duur van de echtscheidingsprocedure kan door de rechter op verzoek van een echtgenoot een aantal voorlopige voorzieningen worden getroffen.

De rechtbank kan bij voorlopige voorzieningen: 

  • Bepalen wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven en de inboedel mag gebruiken
  • Bepalen aan welke ouder de kinderen voorlopig worden toevertrouwd
  • Een regeling vaststellen inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken 
  • Bepalen welke voorlopige onderhoudsbijdrage door de onderhoudsplichtige dient te worden voldaan ten behoeve van de kinderen 
  • Bepalen welke voorlopige onderhoudsbijdrage door de onderhoudsplichtige dient te worden voldaan ten behoeve van de andere huwelijkspartner.

Voorlopige voorzieningen zijn als het ware ordemaatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Kenmerkend voor deze ordemaatregelen is dat zij een voorlopig karakter dragen en dus uitsluitend gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure. 

De voorlopige voorzieningen verliezen hun kracht onder meer na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand. 

De partij die voorlopige voorzieningen wenst te hebben vastgesteld zal daartoe een verzoek bij de rechtbank moeten indienen. Vervolgens zal dat verzoek normaliter binnen drie weken door de rechtbank tijdens een mondelinge behandeling (waarbij partijen zelf ook aanwezig zijn) worden behandeld. Normaal wordt dan binnen twee weken na de mondelinge behandeling uitspraak gedaan. Binnen vier weken nadat de uitspraak voorlopige voorzieningen door de rechtbank is gewezen, dient een verzoek tot echtscheiding te zijn ingediend. Gebeurt dat niet binnen die termijn, dan vervallen de voorlopige voorzieningen.

Bij het treffen van de voorlopige voorzieningen gaat de rechtbank uit van de op dat moment bestaande situatie.

Indien eenmaal voorlopige voorzieningen door de rechtbank zijn vastgesteld, is daartegen geen hoger beroep mogelijk.

Wanneer de situatie echter tijdens de echtscheidingsprocedure op enig moment wijzigt, kan wel wijziging van de eerder afgegeven voorlopige voorzieningen worden verzocht. In zoverre kan een eerder afgegeven beschikking voorlopige voorzieningen dus wel worden aangetast.

Het is dan aan de verzoekende partij te stellen en te bewijzen dat en welke omstandigheden zijn gewijzigd.

Met behulp van de voorlopige voorzieningen kan de rust zo veel als mogelijk terugkeren en kunnen partijen zich richten op het definitief regelen van de gevolgen van de echtscheiding.

Definitieve afspraken over de gevolgen van de echtscheiding en beslissingen die de rechtbank daarover neemt, worden 'nevenvoorzieningen' genoemd. In zijn algemeenheid geldt dat deze hun aanvang nemen op het moment van echtscheiding. Op dat moment vervallen de voorlopige voorzieningen.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl