Afdrukken

Eenouderadoptie  (voorheen stiefouderadoptie)

Van eenouderadoptie wordt gesproken wanneer het verzoek wordt gedaan door een persoon die echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel van de ouder is. 

De wet geeft als voorwaarde dat die persoon ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek bij de rechtbank heeft samengeleefd met die ouder. >Verder moet uiteraard de adoptie in het belang van het kind zijn en (wanneer van toepassing) vast staan dat het kind niets meer van de andere ouder (degene die de juridische band met het kind verliest) te verwachten heeft.

Daarnaast gelden als verdere voorwaarden voor adoptie:

  • dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is, en dat het kind, indien het op de dag van het verzoek twaalf jaren of ouder is, ter gelegenheid van zijn verhoor niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek heeft doen blijken; hetzelfde geldt, indien de rechter is gebleken van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek van een minderjarige die op de dag van het verzoek de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake;
  • dat het kind niet is een kleinkind van een adoptant; 
  • dat de adoptant of ieder der adoptanten ten minste achttien jaren ouder dan het kind is;
  • dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt; dat de minderjarige moeder van het kind op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt;
  • dat de adoptant of de adoptanten het kind gedurende ten minste een jaar heeft of hebben verzorgd en opgevoed; indien de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder of adoptiefouder het kind adopteert en zij gezamenlijk het kind gedurende ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed wordt de periode van een jaar voor de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel gerekend vanaf het moment van feitelijk gezamenlijk verzorgen en opvoeden;
  • dat de ouder of ouders niet of niet langer het gezag over het kind hebben. Indien evenwel de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen of samen met voornoemde echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel het gezag heeft.

Wanneer een van de ouders het verzoek om adoptie tegenspreekt, kan de rechter hieraan voorbijgaan:

  • indien het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd;
  • indien de ouder het gezag over het kind heeft misbruikt of de verzorging en opvoeding van het kind op grove wijze heeft verwaarloosd;
  • indien de ouder onherroepelijk is veroordeeld wegens het plegen tegen de minderjarige van een van de misdrijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met XXvan het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl