Bijzonder curator benoemd om belangen van meisje (geboren in 2005) te behartigen in verband met omgang met vader 

Het gerechtshof Den Bosch heeft bij uitspraak d.d. 18 december 2014 een bijzonder curator benoemd om de belangen van een meisje, geboren in 2005, te behartigen in verband met het tot stand brengen van contact tussen haar en haar vader.

Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep was gebleken dat de vader en de moeder in hun geschil over een eventueel vast te stellen omgangs- of contactregeling tussen de vader en de dochter niet in staat waren zonder tussenkomst van een derde tot enige vorm van afspraken te geraken. Nu de dochter klem dreigt te raken tussen de ouders, achtte het hof het aangewezen om ambtshalve ingevolge artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een bijzondere curator te benoemen om de belangen van de dochter in deze kwestie te behartigen.

Opvallend: de ouders hebben ter zitting aangegeven zich te kunnen vinden in de benoeming van een bijzonder curator.

Het hof heeft de bijzonder curator verzocht:

"de belangen van [de dochter] in deze te behartigen, voor zover nodig zowel in als buiten rechte. Het gaat in het bijzonder om de vraag of en zo ja op welke wijze inhoud kan worden gegeven aan een of enige vorm van contact tussen de minderjarige en de vader. Het hof verzoekt de bijzondere curator daartoe gesprekken te voeren met de ouders en de minderjarige. Het staat de bijzondere curator vrij, zij is daartoe niet verplicht, een of meerdere contacten tot stand te brengen tussen de minderjarige en de vader, bij voorkeur onder haar begeleiding."

Het gerechtshof heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 1:250 BW biedt. Volgens dat artikel kan in aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding van een minderjarige, dan wel het vermogen van de minderjarige, in geval van een belangentegenstelling van de ouders en de minderjarige, een bijzondere curator worden benoemd.

Dit artikel biedt dus ook de mogelijkheid om bij 
omgangsproblemen een bijzonder curator te benoemen. Opvallend bij deze uitspraak is dat er relatief snel gegrepen lijkt te zijn naar de benoeming van de bijzonder curator. Uit de uitspraak blijkt niet dat er bijvoorbeeld al eerder sprake van een ondertoezichtstelling is geweest.

Wij achten dit een mooie stap en een stap in het belang van het kind.

Het gerechtshof Leeuwarden had al in een eerdere uitspraak (12 oktober 2010) de beslissing van de rechtbank (Groningen) om in omgangskwestie een bijzondere curator te benoemen in stand gelaten. Daar was wel eerst een ondertoezichtstelling geweest om te proberen de omgang op gang te krijgen. Dat gerechtshof oordeelde toen dat sprake was van een situatie waarin met betrekking tot de verzorging en opvoeding een wezenlijk conflict is ontstaan tussen de minderjarigen en degene die belast is met hun verzorging en opvoeding. Daarom was de benoeming van een bijzondere curator gerechtvaardigd Het jarenlang door de moeder belemmeren van omgang tussen de vader en de kinderen (i.c. 9 en 7 jaar oud) achtte het hof, evenals de rechtbank, volstrekt strijdig met de belangen van de kinderen. Tot dan toe was ook een ondertoezichtstelling niet afdoende gebleken om omgang tussen de vader en de kinderen op gang te brengen. Het hof onderschreef het oordeel van de rechtbank dat de belangen van de kinderen er in dit specifieke geval bij gebaat zijn dat een onafhankelijke derde opkomt voor hun belangen en dat die derde, anders dan de gezinsvoogd, niet gericht behoeft te zijn op samenwerking met de gezaghebbende ouders maar enkel en alleen gericht kan zijn op het belang van de minderjarigen.

Zie voor de uitspraken:

- Hof Den Bosch 18 december 2014

- Hof Leeuwarden 12 oktober 2010 

Toevoegingsgrenzen 2015

De Raad voor Rechtsbijstand heeft, omdat de AMvB Stelselvernieuwing Rechtsbijstand is uitgesteld, de normen per 1 januari 2015 bekend gemaakt.

Voorwaarde is steeds dat er in 2013 geen belasting in box 3 (over vermogen) is betaald.

De inkomensnormen zijn:

  • voor een alleenstaande: belastbaar inkomen in 2013 van € 25.800 of minder.
  • voor een gehuwd persoon, samenwonend persoon of een eenoudergezin: belastbaar inkomen in 2013 van €36.400.

De hoogte van de eigen bijdrage blijft afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Klik hier voor meer informatie over toevoeging bij mediation

Klik hier voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand (advocaat) 

 

Online gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen 

Gezamenlijk ouderlijk gezag kan voortaan online worden aangevraagd. Het bijvoegen van een geboorteakte is niet nodig. Voorwaarde is wel dat ouders het eens over het gezamenlijk gezag.

Hoe gaat het online aanvragen in zijn werk? Op http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Pages/default.aspx#TOCHeadingRichHtmlField15 leest u hierover meer.


 

 

Wet duomoeders in werking

Op 1 april 2014 is de wet "Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder", kort gezegd: Duomoeders, in werking getreden. 

Deze wet regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder, de zogenaamde duomoeder, de juridisch ouder van een kind kan worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is.

Het juridisch ouderschap heeft gevolgen voor onder meer het gezag over het kind, de naam en nationaliteit en voor het erfrecht. Hiermee wordt naast (het vermoeden van) het biologisch ouderschap ook het sociale ouderschap grond voor een familierechtelijke betrekkingen. Zo wordt beter aangesloten bij de feitelijke verzorgings- en opvoedingssituatie van het kind.

Met dit voorstel wordt de positie van kinderen geboren in lesbische relaties zo veel mogelijk gelijk aan die van kinderen geboren in heteroseksuele relaties. 

1. Het moederschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege als de duomoeder is gehuwd met de moeder van het kind en duidelijk is dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in zijn verzorging en opvoeding; 

2. In alle andere gevallen kan de duomoeder het kind erkennen.

3. De mogelijkheid om de rechter te verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning wordt uitgebreid tot de zaaddonor die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind;

4. De duomoeder die als levensgezel heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, wordt gelijk gesteld aan de mannelijke levensgezel. Dit betekent dat:

het moederschap van deze duomoeder gerechtelijk kan worden vastgesteld; en  
zij alimentatieplichtig is jegens het kind.

Klik hier voor de gewijzigde wetsartikelen 

Bron: Eerste Kamer 


 

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl