Omgangshuis

Wanneer ouders hulp nodig hebben bij het uitvoeren van een omgangsregeling dan kan het omgangshuis een mogelijke oplossing zijn. Het omgangshuis is geen instelling van de overheid, doch een particuliere particuliere instelling, die bemiddelt bij de totstandkoming van omgangsregelingen. 

Hoe kunt u bij het omgangshuis terechtkomen

U kunt op drie manieren bij het omgangshuis terecht komen.

  1. U benadert zelf Bureau Jeugdzorg en maakt een afspraak voor het verkrijgen van een verwijzing (indicatie) naar het omgangshuis;
  2. Bureau Jeugdzorg adviseert u om naar het omgangshuis te gaan;
  3. U wordt door de rechter doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg om een verwijzing (indicatie) naar het omgangshuis te krijgen.

Beide ouders hebben eerst een intakegesprek. Er wordt een plan van aanpak  opgesteld. Beide ouders moeten een overeenkomst van opdracht tekenen en de kosten van de omgangsbegeleiding voldoen.

Verwijzing door de rechter naar het omgangshuis

Ook de rechter kan dus ouders naar het omgangshuis verwijzen. De rechter doet dat in gevallen, waarin het voor het kind beter is dat de omgang eerst begeleid wordt. Het is de gedachte dat door die begeleiding wederzijds vertrouwen tussen de ouders zelf (bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de communicatie tussen ouders) en tussen het kind en de ouder groeit. Zo worden ouders in staat gebracht om na verloop van enige tijd zelf afspraken te maken over de omgang. 

Meestal laat de rechter het aan het omgangshuis over na overleg met de ouder de tijdstippen, de duur, het aantal, de frequentie en de inhoud van de contacten te bepalen. 

Moet u uw medewerking geven aan het traject van het omgangshuis?

Het omgangshuis zelf heeft nooit de bevoegdheid om ouders aanwijzingen te geven: een omgangshuis kan dus niet, zoals de rechter, een zorg- of omgangsregeling vaststellen.

Wanneer een kind door de kinderrechter onder toezicht is gesteld, dan kan Bureau Jeugdzorg (de gezinsvoogd) schriftelijk aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van het kind. De ouders (die met het gezag zijn belast) en het kind moeten die aanwijzingen opvolgen. 

De rechter kan een ouder in de uitspraak verplichten om mee te werken aan het traject van het omgangshuis. De Hoge Raad heeft dat in het arrest van 28 maart 2014 uitdrukkelijk overwogen:

"
Werkt de met het gezag belaste ouder niet mee aan de totstandkoming of de uitvoering van een (voorlopige) omgangsregeling, dan kan de rechter desverlangd maatregelen treffen om die ouder te bewegen tot naleving van zijn verplichtingen die corresponderen met het recht op omgang van de andere ouder en het kind met elkaar (vgl. de beschikking van de Hoge Raad van 17 januari 2014, rov. 3.4). In dit verband kan de rechter onder meer van partijen verlangen dat zij zich bij de totstandkoming of de uitvoering van een (voorlopige) omgangsregeling laten begeleiden door een derde of een instelling die daartoe naar zijn oordeel voldoende gekwalificeerd is. Een en ander strookt met het belang van het kind dat een regeling betreffende zijn omgang met de niet met het gezag belaste ouder op zorgvuldige wijze tot stand komt.

Gelet op het voorgaande berust de beslissing van het hof om de moeder te verplichten medewerking te verlenen aan een voorlopige omgangsregeling waarbij vorm, frequentie en duur van de omgang aan het Omgangshuis worden overgelaten, op een wettelijke grondslag en is dit oordeel niet in strijd met art. 8 EVRM."

Overigens geeft de Hoge Raad wel aan dat het "in het algemeen aanbeveling verdient dat de rechter aanwijzingen geeft over frequentie en duur van de aldus te organiseren contacten tussen het kind en de niet-verzorgende ouder“. 
Het is uiteindelijk de rechter die de definitieve omgangsregeling vaststelt.

Omgangshuis in regio Haaglanden

In de plaatsen

Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland

fungeert het omgangshuis onder de naam "Ouderschap blijft" en loopt via Jeugdformaat.
Klik voor de brochure "Ouderschap Blijft" van Jeugdformaat.

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Familierecht - Sportsingel 26 - 2492 WJ Den Haag - info@moene.nl